"Haili"

Haili

Character Bio

"Haili"

Veteran of Spartans

Defender Rank : (31)

XML Version

JSON Version