"Kardforgato"

Kardforgato

Character Bio

Nagy "Kardforgato" Gylikolo

President of Defender of the life

XML Version

JSON Version