"Koboldo-1"

Koboldo-1

Character Bio

"Koboldo-1"

Squad Commander of Sparks of Insanity

Defender Rank : (7)

XML Version

JSON Version