"Phloppy-1"

Phloppy-1

Character Bio

Federico "Phloppy-1" Goliday

Anarchist of Soulbound

XML Version

JSON Version