"Prostitytka"

Prostitytka

Character Bio

Ukrainian "Prostitytka" Assassin

Veteran of Spartans

Defender Rank : (31)

XML Version

JSON Version