"Shorikumo-1"

Shorikumo-1

Character Bio

"Shorikumo-1"

Applicant of Sapientia

XML Version

JSON Version