"Veduniya"

Veduniya

Character Bio

"Veduniya"

Knight of ABYSS

XML Version

JSON Version