"Xaime-1"

Xaime-1

Character Bio

Edwardo "Xaime-1" Kopecky

Applicant of Diamondage

XML Version

JSON Version