"Yurikisoza"

Yurikisoza

Character Bio

"Yurikisoza"

General of Crimson Aura

XML Version

JSON Version