"Zagy"

Zagy

Character Bio

"Zagy"

Unit Member of Dark Vortex

XML Version

JSON Version